QNK Pro

Dane niezbędne do wykonania obliczeń zostały zgrupowane w kilku zakładkach okna podstawowego:

Charakterystyka użytkowa przenośnika tj. wydajność, prędkość, szerokość taśmy oraz profil opisany przez długość i średni kąt nachylenia jest widoczna podczas całego czasu pracy z programem w panelu Parametry podstawowe. Użytkownik ma również ciągły wgląd w podstawowe wyniki obliczeń: maksymalną teoretyczną wydajność przenośnika Q [t/h], moc niezbędną do utrzymania przenośnika w ruchu ustalonym N [kW] oraz niezbędną wytrzymałość taśmy określoną dla warunków pracy ustalonej K [kN/m].

Materiał transportowany
Dane związane z zakładką Materiał transportowany pozwalają na uwzględnienie własności urobku, tj. gęstości, granulacji, ostrości krawędzi i ścieralności w doborze okładek taśmy, jej szerokości i rozstawu zestawów krążnikowych oraz umożliwiają wyznaczenie maksymalnej wydajności przenośnika.

materiał_transportowany

Opory ruchu
Opory ruchu przenośnika są wyznaczane w oparciu o współczynniki oporu ruchu f i C określone na podstawie wytycznych zawartych w normie DIN 22101 i innych źródłach literaturowych. Właściwy dobór wartości współczynnika f wymaga przede wszystkim rzetelnej oceny warunków pracy przenośnika, temperatury otoczenia i prędkości taśmy oraz stanu obciążenia przenośnika. W programie możliwe jest także uwzględnienie oporów skupionych występujących w miejscu załadunku przenośnika. Dużym udogodnieniem dla użytkownika programu jest możliwość wskazania przez program najbardziej niekorzystnego stanu obciążenia przenośnika, występującego podczas jego załadunku lub rozładunku.

opory_ruchu

Profil trasy
Program umożliwia wprowadzenie dość dokładnego odwzorowania profilu trasy przenośnika (do 100 odcinków) wraz ze wskazaniem obciążenia poszczególnych odcinków. Umożliwia to uwzględnienie w obliczeniach punktów załadowczych i rozładowczych znajdujących się na trasie przenośnika.

profil_trasy

Krążniki
Dane znajdujące się w zakładce Krążniki dotyczą zestawów krążnikowych i sposobu ułożenia taśmy w nieckę. Ponieważ program jest wyposażony w bazę danych krążników, każda zmiana szerokości taśmy czy długości krążnika środkowego powoduje automatyczną aktualizację mas części obrotowych krążników, niezbędnych w obliczeniach oporów ruchu przenośnika.

krazniki

Taśma
Przy doborze typu taśmy należy właściwie dobrać współczynnik bezpieczeństwa taśmy biorąc pod rozwagę warunki pracy taśmy, kulturę eksploatacji, sposób łączenia (spadek wytrzymałości taśmy w miejscu połączenia), rodzaj rdzenia. Wybierając typ taśmy na podstawie wyliczonej wartości wytrzymałości taśmy K, należy skorygować masę 1m2 lub skorzystać z bazy danych taśm, która umożliwia określenie dopuszczalnych średnic bębnów dla wybranego typu taśmy.

tasma

Napęd
Parametry układu napędowego oraz miejsce jego usytuowania w przenośniku można wprowadzić do obliczeń wykorzystując okno danych Napęd. Okno to służy do doboru mocy instalowanych silników poprzez podanie ich liczby i mocy nominalnej. Ponadto, parametry znajdujące się w oknie Napęd służą do określenia minimalnych sił jakie mogą występować w taśmie przy zapewnieniu poprawnych warunków sprzężenia ciernego między taśmą a bębnem napędowym oraz mogę służyć do obliczenia przybliżonej wartości wytrzymałości taśmy wyznaczonej dla określonych warunków prowadzenia rozruchu i hamowania przenośnika. Korzystając z odpowiedniej tabeli obciążenia napędów zlokalizowanych na wybranych odcinkach taśmy można uwzględnić wpływ lokalizacji napędów pośrednich na stan sił obciążenia taśmy podczas ruchu ustalonego, hamowania i rozruchu. Dla określonej wartości współczynnika nadwyżki dynamicznej, czyli stosunku sił napędowych Pr/Pu (Pr - siła napędowa występująca na bębnie napędowym podczas rozruchu, Pu - siła napędowa występująca na bębnie napędowym podczas ruchu ustalonego), program określa przyspieszenie taśmy podczas rozruchu przenośnika, którego masę zredukowaną skupiono w jednym punkcie, oraz obliczy przybliżony czas rozruchu. Podanie wartości przyspieszenia a pozwoli na obliczenie stosunku sił Pr/Pu wymaganego dla uzyskania określonego przyspieszenia taśmy. Możliwe jest również podanie czasu rozruchu, program wyznaczy wówczas wymagane przyspieszenie taśmy i współczynnik przeciążalności napędu Kr. Program umożliwia także uproszczoną analizę hamowania przenośnika. Podobnie jak podczas analizy rozruchu można podać założony czas hamowania, opóźnienie lub stosunek momentu hamującego do momentu nominalnego napędu (Mh/Mn<0). Dane są wzajemnie zależne, zatem podanie którejkolwiek z nich spowoduje wyznaczenie wartości pozostałych.

naped

Urządzenie napiające
Wybór typu i lokalizacji urządzenia napinającego nie jest konieczny przy określaniu mocy napędu i niezbędnej wytrzymałości taśmy, ale jest wymagany przy szczegółowej analizie takich stanów pracy jak postój, rozruch i hamowanie przenośnika.
Określenie lokalizacji urządzenia napinającego i podanie wartości siły w taśmie wywołanej jego pracą tzn. pracą wciągarki, pracą siłownika hydraulicznego lub ciężarem napinającym pozwoli na oszacowanie zmiany niezbędnej wytrzymałości taśmy wynikłej wskutek oddziaływania dodatkowych sił. Użytkownik może podać wartość siły w taśmie dla pracy ustalonej lub dla postoju przenośnika. Wartość siły naciągu wstępnego taśmy dla danego przenośnika musi być tak dobrana, aby równocześnie spełniała dwa warunki:

  • zwisy taśmy między podporami krążnikowymi muszą być ograniczone,
  • musi być zapewniona bezpoślizgowa współpraca taśmy z bębnem napędzanym lub hamowanym.

W programie wykorzystano charakterystyki statyczne urządzeń napinających uwzględniające powyższe warunki, przedstawiające wymagane (kolor niebieski) i uzyskiwane (kolor zielony) wartości siły w taśmie zbiegającej z bębna napędowego dla różnych stanów pracy przenośnika. Podając wartość modułu sprężystości taśmy można oszacować skok wózka napinającego taśmę dla wybranych zmian stanów pracy przenośnika: postój >> rozruch, rozruch >> ruch ustalony, ruch ustalony >> postój, ruch ustalony >> hamowanie.

urzadzenie_napiajace

Tablica wyników i wykres sił
Wykres sił w taśmie dla rozruchu, ruchu ustalonego i hamowania przenośnika.

wykressil_ust_roz
wykressil_ust_ham
wyk