QNK

Podstawowa wersja programu QNK jest oparta na zgodnej z normą DIN 22101 metodzie podstawowej obliczania oporów ruchu przenośnika, natomiast wersja QNK-TT, rozszerzona o moduł obliczeniowy TASMTEST, umożliwia obliczanie oporów ruchu niezależnie dla poszczególnych zestawów krążnikowych, bębnów, punktów nadawy urobku i urządzeń czyszczących (Gładysiewicz 2003).

Program umożliwia szybkie przeprowadzenie obliczeń oporów ruchu, mocy napędu, sił w taśmie i wytrzymałości taśmy dla przenośnika taśmowego. Obliczenia mogą być prowadzone dla przenośników o zmiennym kącie nachylenia trasy z napędem czołowym, zwrotnym i napędami pośrednimi. Każdy z odcinków przenośnika o różnym nachyleniu może być dowolnie załadowany materiałem transportowanym.

 

Podstawowy zakres obliczeń

 • Maksymalna wydajność przenośnika obliczana dla określonego kształtu i prędkości strugi oraz typu materiału transportowanego - Q [t/h].
 • Opory ruchu wyznaczone na podstawie algorytmu zawartego w normie DIN 22101 (QNK Pro) lub obliczone wg oryginalnej metody obliczania oporów ruchu przenośnika metodą oporów jednostkowych opracowanej w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej (QNK-TT)- W [N].
 • Moc napędu niezbędna do utrzymania przenośnika w ruchu ustalonym - N [kW].
 • Siły występujące w taśmie w ruchu ustalonym, podczas postoju, rozruchu i hamowania przenośnika z uwzględnieniem pracy urządzeń napinających taśmę - S [N].
 • Obciążenie bębnów przenośnika i zestawów krążnikowych - R [N].
 • Trwałość obliczeniowa łożysk krążników z uwzględnieniem ich obciążenia wynikającego z działania sił ciężkości i sił wzdłużnych w taśmie - L [godz].
 • Promienie krzywizn łuków wklęsłych i wypukłych na trasie przenośnika - Rv [m] oraz łuków w planie trasy przenośnika (QNK-TT) - Rh [m].
 • Wytrzymałość taśmy wyznaczana dla pracy ustalonej, rozruchu i hamowania, przy określonych współczynnikach bezpieczeństwa - K [kN/m].

Skrócony opis programu QNK

 • Windows 95, NT, 98 i 2000, XP, Vista - zabezpieczenie programu sprzętowym kluczem elektronicznym.
 • Zapis i odczyt danych wraz z opisem przenośnika, możliwość tworzenia i wykorzystywania konstrukcyjnych szablonów danych.
 • Możliwość zapisu konfiguracji przenośnika, przebiegu taśmy, lokalizacji jednostek napędowych i urządzeń napinających taśmę z wykorzystaniem modelu strukturalnego przenośnika
 • Procedury testowania poprawności wprowadzonych danych.
 • Bazy danych krążników, materiałów transportowanych i taśm z możliwością ich edycji.
 • Tabele, kalkulatory i informacje ułatwiające właściwy dobór współczynników i niektórych parametrów pracy przenośnika.
 • Wydruk danych, wyników i wykresów.
 • Możliwość wprowadzenia do 100 odcinków o zmiennym kącie nachylenia trasy i rozstawie zestawów krążnikowych oraz obciążeniu w zakresie 0-100% wydajności nominalnej.
 • Tabela dopuszczalnych wartości średnic bębnów dla wybranego typu taśmy.
 • Dowolny sposób rozmieszczenia napędów (napęd czołowy, na zwrotni i napędy pośrednie) oraz procedura poszukiwania najkorzystniejszej lokalizacji napędu ze względu na obciążenie taśmy.
 • Wartości sił w taśmie podczas ruchu ustalonego, postoju, rozruchu i hamowania dla różnych typów urządzeń napinających taśmę.
 • Algorytm doboru typu urządzenia napinającego taśmę - sztywne, stałonapięciowe (hydrauliczne), grawitacyjne, nadążne. Obliczenia skoku wózka napinającego taśmę.
 • Wyznaczenie minimalnych i maksymalnych wartości promieni krzywizn łuków wklęsłych i wypukłych na trasie przenośnika.
 •  

   

 • Procedura wprowadzania łuków na trasie przenośnika wraz z algorytmem oceny stateczności taśmy na zestawach krążnikowych.
 • Obliczanie przyspieszenia i opóźnienia taśmy dla określonych warunków rozruchu i hamowania, wyznaczanie dopuszczalnych przyspieszeń i opóźnień taśmy na przenośnikach nachylonych.
 • Raport z obliczeń zapisywany w kodzie HTML w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim - poczta elektroniczna, wydruk raportu przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej, możliwość edycji danych i wyników obliczeń przy pomocy edytora tekstowego.